Huisregels

Deze huisregels zijn gemaakt voor elkaars veiligheid en dienen te worden opgevolgd. Het niet naleven van de huisregels kan leiden tot een onmiddellijke verwijdering uit Ongewoon.

1. De minimale leeftijd voor toegang tot Ongewoon is 16 jaar. Bij toegang ben je verplicht jezelf te legitimeren met een identiteitskaart of paspoort, waarna je een stempel op je hand ontvang. Een zwarte stempel voor 18+ en een rode stempel voor 16 en 17 jaar. Onder de 18 jaar (en dus met een rode stempel) is het alleen mogelijk alcoholvrije drankjes te bestellen. Het is ten strengste verboden om alcoholische drankjes door te geven aan elkaar, of om iemand van 18+ deze te laten halen. In beide gevallen zijn zowel de koper als de ontvanger strafbaar. Wij controleren hierop.

2. Bij de entree van Ongewoon, maar ook binnen kan zich de mogelijkheid voordoen dat je je moet laten onderwerpen aan een controle. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

3. Passende kleding is verplicht. Kleding als cabs (petjes), voetbalshirts, trainingspakken, sportschoenen (Nike Air Max of andere sportschoenen met luchtzolen) en kleding met groepskenmerkende teksten zijn niet toegestaan.

4. Jassen dienen opgehangen te worden in de daarvoor bestemde betaalde garderobe. Je jas aanhouden is verboden evenals deze ergens neerleggen.

5. Geen toegang aan groepen die: 1) In kennelijke staat van alcohol en of verdovende middelen zijn. 2) In wat voor manier dan ook overlast geven aan de omgeving van Ongewoon. 3) In wat voor vorm dan ook spanningsvelden en/of agressiviteit met zich meebrengen.

6. In het gehele bedrijf hangen camera’s waarvan de beelden worden opgenomen en opgeslagen. Een ieder die Ongewoon bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden, zoals politie / justitie.

7. Het is verboden eigendommen van Ongewoon mee te nemen buiten het gebouw.

8. Glaswerk mag niet mee naar buiten worden genomen. Wij gieten drankjes niet over in plastic bekers!

9. Bij beschadiging van onze eigendommen ben je aansprakelijk voor de reparatie -en/of vernieuwingskosten. Wij berekenen hier een standaard bedrag voor van 50 Euro, per direct te voldoen op het moment van constatering i.o.m. de directie.

10. Gevonden voorwerpen dien je in te leveren bij het personeel.

11. Het is verboden goederen in of rond het bedrijf te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.

12. Alle vormen van agressie, bedreigingen, mishandelingen, intimidatie, discriminatie en racisme worden niet getolereerd. Bij overtreding volgt verwijdering uit het bedrijf.

13. Het gebruiken of bij zich hebben van wapens is ten strengste verboden. Deze worden tevens in beslag genomen en eventueel aan de politie overgedragen.

14. Wij behouden ons het recht om bij vermoedens onzerzijds van samenscholing de samenscholers onmiddellijk de toegang tot Ongewoon te ontzeggen.

15. Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van verdovende middelen is ten strengste verboden. Bij overtreding volgt verwijdering uit het bedrijf.

16. In het bedrijf wordt meer dan 85 DB(a) aan geluid geproduceerd. Ongewoon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan je gehoor. Het verblijf in Ongewoon geschiedt derhalve geheel op je eigen risico.

17. Wanneer u klachten van welke aard ook heeft, kunt u deze bij onze directie melden. Klachten dien je altijd direct na het moment van ontstaan daarvan te melden. Doe je dit niet dan vervalt je klachtrecht.

18. Al onze beveiligingsmedewerkers zijn bevoegd je te verwijderen of de toegang (voor langere tijd) te ontzeggen bij overtreding van dit huisregelement.

19. Indien nodig zullen bij incidenten persoonsgegevens worden doorgegeven aan de politie / justitie.

20. Het is verboden in het gebouw te roken. Bij overtreding hiervan volgt verwijdering. Het is wel toegestaan om in de daarvoor bestemde rookruimte te roken.

21. Het is verboden (alcoholische) drank mee naar binnen te nemen voor eigen consumptie.

 

GARDEROBEREGELS

1. Gebruik van de garderobe geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Titel 9 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek inzake “bewaarneming” is niet van toepassing op overeenkomsten tussen ONGEWOON en gebruikers van de garderobe.

2. Voor gebruik van de garderobe wordt een vaste prijs gerekend van € 2,- per item, gepast te betalen. Als item worden enkel geaccepteerd jassen, tassen, helmen en paraplu’s. Items, welke inclusief hun inhoud, een waarde hoger dan € 120,- hebben, dienen niet in bewaring te worden gegeven en ONGEWOON aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van zaken met een hogere waarde dan € 120,-.

3. ONGEWOON is gerechtigd de inhoud van de items te controleren. ONGEWOON behoudt zich het recht voor om bewaring te weigeren van kostbare, te grote of ongebruikelijke items c.q. items met een (mogelijk) verboden, gevaarlijke of twijfelachtige inhoud. Gebruiker vrijwaart ONGEWOON van schade die wordt veroorzaakt door de (inhoud van) de door gebruiker in bewaring gegeven items.

4. Per in bewaring gegeven item wordt één ontvangstbewijs vertrekt. Teruggave van items geschiedt enkel na overhandiging van dit ontvangstbewijs aan een garderobemedewerker van ONGEWOON. Ditzelfde geldt voor het tijdelijk teruggeven van items. In het laatste geval wordt slechts een nieuw ontvangstbewijs verstrekt tegen betaling van € 2,- per item.

5. Bij verlies van het ontvangstbewijs zal ONGEWOON zich, na sluitingstijd of het einde van het evenement inspannen om het betreffende item terug te vinden. Indien geen ontvangstbewijs kan worden getoond, is ONGEWOON op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

6. Uiteraard zal ONGEWOON zich inspannen om alle, aan haar in bewaring gegeven, items zorgvuldig te doen bewaken en terug te geven. ONGEWOON kan echter niet garanderen dat de items te allen tijde (onbeschadigd) zullen worden geretourneerd.
Bij het zoekraken van een item dient de gebruiker te wachten tot het einde van de avond of evenement.

7. ONGEWOON is niet aansprakelijk voor schade van de gebruiker, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van haarzelf of haar medewerkers. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van ONGEWOON is te allen tijde beperkt tot € 120,- per in bewaring gegeven item (inclusief de inhoud daarvan). Indien er geen aankoopbon van het zoek geraakte item kan worden getoond zal er een standaard bedrag van € 50,- worden vergoed (voor jassen). Overige items naar alle redelijkheid.